Faq

Xref autocad grijs maken?

  1. Klik op tabblad Blocks & References > paneel Reference > DWG.
  2. Selecteer in het dialoogvenster Select Reference File een of meer bestanden om te koppelen en klik dan op Open.
  3. Selecteer Attachment onder Reference Type in het dialoogvenster Attach External Reference.

Quick Answer, wat is een Xref Autocad? Wat is een XREF? XREF is een afkorting voor eXternal REFerence oftewel externe referentie. Het is een extern bestand dat als referentie aan een andere tekening kan worden gekoppeld waardoor deze onderdeel wordt van de moedertekening.

Moreover, kan xref niet verwijderen? Een geladen xref verwijderen Klik op tabblad View > paneel Palettes > External Reference Palette. 2. Selecteer in het palet External References de naam van de referentietekening die u wilt verwijderen. 3.

INTERESTING:   Frequent answer: How do you scale points in AutoCAD?
Back to top button

Adblock Detected

Please disable your ad blocker to be able to view the page content. For an independent site with free content, it's literally a matter of life and death to have ads. Thank you for your understanding! Thanks